PŘEHLED ČINNOSTÍ

V oblasti hydrogeologie a životního prostředí provádím a zajišťuji komplexní zhotovení vrtaných studní a další práce, praxe v oboru více než 25 let.

Jsem držitelem:

  • Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce-sanace, č. osvědčení 1376/2001.
  • Osvědčení OBÚ v Brně pro způsobilost k výkonu funkce závodní a báňský projektant pro hornickou činnost (par. 2 zákona č. 61/1988 Sb. písm. a,b,c,d,e,f) a činnost prováděnou hornickým způsobem (par. 3 zákona č. 61/1988 Sb. písm. f).

 

VRTANÉ STUDNY

Vyhledání zdroje vody přístrojem WADI (metoda VDV), určení místa a hloubky.

Zhotovení projektu hydrogeologického průzkumu, vyřízení vodoprávního souhlasu a další ohlašovací povinnosti.

Zajištění zhotovení kvalitní vrtané studny.

Provedení čerpací a stoupací zkoušky, vyhodnocení vydatnosti studny.

Zajištění rozboru vody.

Vyhodnocení prací a zpracování závěrečné zprávy hg. průzkumu - hydrogeologického vyjádření.

Zajištění vypracování stavební projektové dokumentace.

Vyřízení převodu hg. vrtu na vodní dílo - stavební úřad a vodoprávní úřad.

Technický dozor investora (TDI) při zhotovení vrtané studny a při čerpacích zkouškách.

 

OSTATNÍ

Hydrogeologické vyjádření (posudek) pro vsak srážkových a odpadních vod.

Hydrogeologické vyjádření pro vrtané a kopané studny.

Čerpací zkoušky vrtů a studní s rozborem vody s vyhodnocením jejich vydatnosti.

Čerpací zkoušky pro ověření ovlivnění sousedních vrtů (studní).

Monitorování hladiny a kvality podzemní vody.

Čištění vrtaných studní (od průměru výstroje D 140 mm).

Zadávání údajů do databáze SEKM starých ekologických zátěží.